Jak sprawdzić, czy ciąg jest pusty/niezdefiniowany/null w JavaScript?

Blog

Jak sprawdzić, czy ciąg jest pusty/niezdefiniowany/null w JavaScript?

Aby sprawdzić, czy ciąg jest pusty, null lub niezdefiniowany w JavaScript, użyj poniższego fragmentu kodu js.var emptyString; if(!emptyString){ // String is empty }

W JavaScript, jeśli ciąg jest pusty, null lub niezdefiniowany, warunek IF zwraca wartość false.

var undefinedString; if(!undefinedString){ console.log('string is undefined'); } var emptyString=''; if(!emptyString){ console.log('string is empty'); } var nullString=null; if(!nullString){ console.log('string is null'); }

Jeśli ciąg jest pusty/null/niezdefiniowany, jeśli warunek może zwrócić fałsz:Jeśli ciąg nie jest niezdefiniowany lub null i jeśli chcesz sprawdzić pusty ciąg w JavaScript, możemy użyć właściwości length prototypu ciągu, jak pokazano poniżej.

var emptyString=''; if(emptyString && emptyString.length==0){ console.log('string is empty'); }

Lub możesz bezpośrednio sprawdzić pusty ciąg za pomocą operatora porównania javascript ===, jak pokazano poniżej.if(emptyString===''){ console.log('string is empty'); }

Dziękuję za przeczytanie !

#JavaScript #String